วิกิข่าว:สถานะของบทความ

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

ป้ายด้านล่าง คือ ป้ายบอกสถานะของบทความ เพิ่มป้ายเหล่านี้ที่ด้านล่างของแต่ละหน้าเพื่อบ่งบอกสถานะของแต่ละบทความ

ข้อความแม่แบบ สิ่งที่แสดง ใช้สำหรับ
{{เผยแพร่}}
(ใส่ในบทความที่กำลังเผยแพร่อยู่)
บทความนี้พร้อมสำหรับเผยแพร่แล้ว
{{พัฒนา}}
บทความนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา
โปรดช่วยแก้ไข เมื่อบทความนี้พร้อมเผยแพร่,
ให้เปลี่ยนจาก {{พัฒนา}} เป็น {{เผยแพร่}}
บทความนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา
{{RFC}}, {{อภิปราย}}
บทความนี้ ต้องการการอภิปราย
โปรด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้ เมื่อเตรียมพร้อมที่จะเผยแพร่แล้ว,
ให้เปลี่ยนข้อความ{{rfc}} เป็นข้อความ {{เผยแพร่}}
ต้องการความคิดเห็น/ตรวจสอบ
{{เตรียมการ}}
บทความนี่อยู่ระหว่างการเตรียมการ
ถ้าบทความนี้พร้อมสำหรับการพัฒนาแล้ว,
ให้เปลี่ยนข้อความ {{เตรียมการ}} เป็นข้อความ {{พัฒนา}}
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงในอนาคต เช่น การเลือกตั้ง
{{ด่วน}}
บทความนี้จัดเป็นข่าวด่วน
เมื่อบทความนี้พร้อมเผยแพร่, ให้เปลี่ยนป้ายด้านล่างเป็น: {{เผยแพร่}}
บทความเป็นข่าวด่วน
{{ตรวจ}}
This article is under final review.
เมื่อบทความนี้พร้อมเผยแพร่, ให้เปลี่ยนป้ายด้านล่างเป็น: {{เผยแพร่}}
คุณคิดว่าบทความพร้อมแล้ว แต่ไม่ค่อยแน่ใจ
{{โครง}}
ข่าวนี้ยังไม่สมบูรณ์ โปรดช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข อาจทำให้ข่าวนี้สมบูรณ์ขึ้น
บทความมีเนื้อหาน้อย ต้องการการพัฒนา
{{ละทิ้ง}}
บทความนี้ไม่สมบูรณ์และไม่มีการแก้ไขเพิ่มอีก บทความที่ถูกละทิ้งจะถูกขึ้นบัญชีที่หน้า แจ้งลบ.
บทความเป็น {{โครง}} มากกว่าสี่วัน

ดูเพิ่ม