ในหลวงโปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.กำหนดวันเลือกตั้ง 23 ธันวาคม

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

24 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

24 ตุลาคม - พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 187 ประกอบกับมาตรา 296 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช 2550 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

  • มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้ เรียกว่า พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พุทธศักราช 2550
  • มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
  • มาตรา 3 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2550
  • มาตรา 4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี

แหล่งที่มา