โรงไฟฟ้าราชบุรีสะดุดเงื่อนไขรัฐวิสาหกิจ อาจไม่ผ่านไอพีพี

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

29 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่เข้าร่วมประมูล โครงการเปิดประมูลเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ หรือ ไอพีพี พบว่าบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) อาจจะเข้าข่ายผิดเงื่อนไขการประมูล หรือทีโออาร์ เนื่องจากโครงสร้างการถือหุ้นมีหน่วยภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 จะส่งผลให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย หรือ กฟผ. สิ้นสุดลง โดย บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง มีหน่วนงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 52.54

แหล่งข่าวยังกล่าวอีกว่า หากมีการนิยมคำว่า "รัฐวิสาหกิจ" ใหม่ ในช่วงเวลานี้ว่าไม่รวมกองทุนต่างๆ ของรัฐบาล อาจสร้างความไม่โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ลงทุนรายอื่น และอาจเป็นการเลือกปฏิบัติได้ นอกจากนี้ผู้ลงทุนยุ่มรับทราบเงื่อนไขตั้งแต่วันออกประกาศเชิญชวนแล้ว ว่าผู้ลงทุนสามารถเข้าร่วมประมูลได้ ก็ต่อเมื่อสัดส่วนการถือหุ้นโดยรัฐวิสาหกิจทั้งทางตางและทางอ้อม ต้องไม่เกินร้อยละ 50

แหล่งที่มา